Obec Skalice
SKALICE

Historie

 • Obec leží v severovýchodní části okresu Znojmo v nadmořské výšce 230 m. Název má od skal, které jsou nejvíce viditelné v geologickém zlomu v lokallitě Hájek. Tudy také protéká potok Skalička.
 • Území kolem obce bylo známo lovcům a sběratelům ve starší době kamenné. O tom svědčí nálezy dnes uložené v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. Trvalé osídlení naší krajiny zemědělci se datuje od mladší doby kamenné, tj. před 6 000 lety. znak
 • První písemná zpráva o Skalici je z roku 1252. Tehdejší majitel Skalice pan Boček z Obřan dal skalickým za povinnost odvádět vinný desátek do kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Z té doby má také Skalice kapličku sv. Víta. Farností patří obec do Hostěradic. 
 • ZvoničkaÚzemí dnešního katastru Skalice bylo rozšířeno o lokalitu Kravky až v 15. století, kdy osada Kravky zanikla. Zde měl nejúrodnější půdu velkostatek. Ve středověku patřila Skalice nejdéle pánům Jankovským z Vlašimě, později hrabatům z rodu Daunů /vymřeli 1904/. Daunové prosluli chovem ovcí.
 • Po zrušení roboty v roce 1848 se museli všichni obdělávatelé půdy vykoupit z roboty. To některým trvalo až do první světové války. 
 • Vedle zemědělců žili ve Skalici ve 2. polovině 19. století až do třicátých let 20. století domáčtí výrobci perleťových knoflíků. Úlomky perletě jsou v obci dodnes vidět. Protože zemědělských dělníků bylo v místě málo, najímal si velkostatek tyto dělníky ze Slovenska. Pro ně a pro tzv. deputátníky dali Daunové postavit ubytovnu č. 130 – zvanou Kasárna (dnes keramická dílna P. Macků). 
 • Vznik ČSR zastavil germanizaci obce, která jí hrozila. Pozemkovou reformou získali zemědělci část půdy patřící velkostatku barona Baraty. Mnozí nabyvatelé této půdy neměli dost kapitálu na postavení provozních budov, strojů a zařízení. Ceny za zemědělské výrobky poklesly v době světové hospodářské krize. Proto se malorolníci začali zadlužovat. Dluhů se velká většina zbavila až za druhé světové války, kdy ceny potravin šly nahoru. 
 • Za 2. světové války vznikla ve Skalici podruhé německá škola, do které chodili i němečtí školáci ze sousedních vesnic. Za této války nebyla dovolena žádná taneční zábava, činnost tělovýchovných jednot byla zakázána. Pokračovalo se v hraní divadelních her. Také ze Skalice museli mladí lidé na práci do Německa, kde pracovali v továrnách, kopali zákopy atd. 
 • Skalice byla osvobozena oddíly RRA 8. května 1945 ve 14.00 hod. Němci ze Skalice byli odsunuti do Bavorska. Několik českých rodin šlo osídlovat pohraniční obce, ze kterých byli Němci odsunuti. Po ukončení 2. světové války došlo i ve Skalici k dalším pozemkovým reformám iniciovaných KSČ. Když skončily, nastal proces socializace zemědělské půdy, tj. odnímání půdy zemědělcům. JZD ve Skalici bylo založeno v roce 1949, v čele s Františkem Löfflerem. Zavedení velkovýroby v zemědělství bylo nutné, ale ne násilnou cestou. Příděl potravin na lístky a poukazy na průmyslové zboží, které byly zavedeny v roce 1939, byl zrušen až v roce 1953 po vyhlášení měnové reformy, která nejednoho obyvatele poškodila. 
 • Při socializaci vesnice byly také zrušeny tři malé obchody – místo nich byla vytvořena prodejna Jednoty z Mor. Krumlova. Po „vítězství“ socializace vesnice bylo nejedno hospodářství stavebně přeměněno a vybaveno moderními stroji pro domácnost. Bylo také postaveno mnoho rodinných domů. JZD dalo postavit čtyři bytové domy o dvou patrech. 
 • Místní národní výbor (O. Fiala, O. Drozd) se také až do roku 1989 staral o četné úpravy obce. Většina cest byla pokryta asfaltem. Do obce také začaly zajíždět autobusy, které dopravují dělníky, studenty a ostatní zájemce do okresního města, na nádraží v Miroslavi nebo k lékaři do Višňové. Pro prodejnu Jednoty byla postavena v akci "Z" nová prodejna v bývalé panské zahradě. Na mnoha ulicích byly vybudovány chodníky. 
 • Vedení obce (Fr. Vančura, R. Křepela) se po roce 1989 postaralo o dokončení vodovodu, zavedení plynu po celé obci, bylo vybudováno zdravotní středisko a Hasičský klub uprostředvedeni obce. V roce 2005 byla dokončena přístavba školy, kde je umístěna školní kuchyně, jídelna a tělocvična pro žáky. Od ledna 2006 již pracuje kuchyně v plném provozu a mohou si do ní chodit pro jídlo i zájemci z obce, kteří museli dosud využívat služeb ZD Hostěradice, případně místní Charity. Vybavení školní kuchyně, jídelna atd. je na nejvyšší úrovni tak, jak to vyžaduje EU. Pro potřeby obce byla rozšířena i budova OÚ, kde je i pošta a místní knihovna. 
 • Pro sportovní vyžití slouží zájemcům nejen místní sokolovna, ale i velké, moderní hřiště - i ve Skalici je kopaná velmi populární. Z dalších sportů se  provozuje lední hokej, nohejbal, stolní tenis, aerobik aj. 
 •  
 • Po komunálních volbách převzal 27.11.2006 vedení obce A. Buchta jako uvolněný starosta obce. Za jeho působení se mu podařilo zabezpečit opravu Obecního úřadu včetně zasedací místnosti a vybavení nábytkem, opravu veřejného osvětlení, získat bezplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bývalou usedlost po panu Karlu Kochovi, která byla přebudována na Selský dvůr a to vstupní objekt ve kterém jsou klubovny, které jsou hojně využívány mládeží, místními spolky, maminkami s dětmi a ženami. Dvorní trakt byl přeměněn na kulturní středisko ve kterém se odehrávají veškeré společenské akce, výstavy ČSCH Skalice, Burza okrasného ptactva, poutě, posvícení, výstavy automobilových, motocyklových veteránů a traktorů i po domáckyvyrobených. O veškeré tyto kulturní a společenské akce se stará pan Milan Bobek místostarosta, za což mu patří velké uznání a dík.
 • U hřbitova bylo vybudováno parkoviště včetně osázení prostranství zelení. V MŠ a ZŠ bylyvyměněny všechny okna a dveře za plastové, oprava el. instalace, topení a odpady. U školy bylo vybudováno nové schodiště a provedeno zateplení stropů. Oprava hasičské zbrojnice včetně zajištění zásahové jednotky speciálním požárním automobilem DAF 1 700/ DNT 365 KOBRA a vybavit na profesionální úrovni. Spolufinancováno dotací z rozpočtu JmK. Vedle zbrojnice byla vybudována prosklená místnost ve které je umístněna stará hasičská technika a poháry jak dětí , mládeže,žen a mužů ze soutěží v požárním sportu.
 • V roce 2012 až 13 odbahnění návesního rybníka, kompletní vybudování nových hrází, stavidla aopěrné zdi levého břehu toku.
 • Na toku Skalička vybudovat protipovodňové zařízení „ Suchý poldr“ včetně dvou mokřadů a úpravy okolí. To vše za finanční podpory FS a FSŽP prioritní osy „1–Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní“.
 • Z důvodu zajištění nezávadné pitné vody pro občany bylv roce 2013 -14 vybudován nový zdroj vody „ Skalice studna ( VRT HV2 ) a výtlačné potrubí v lokalitě na Žlíbkách poblíž katastrální hranice s ků. Morašice. Tato akce byla spolufinancována dotací z rozpočtu JmK.
 • V roce 2014 kompletní oprava střechy na ZŠ a MŠ včetně krovů, folie, pálené krytiny aklempířských prvků. Spolufinancováno dotací z JmK.
 • Rekonstrukce distribuční soustavy NN v obci. Část sítě provedena kabelovým vedením a zbytek závěsnými kabely. Rekonstrukce veřejného rozhlasu a veřejného osvětlení.
 • Na prostranství za hasičskou zbrojnicí bylo vybudováno dětské hřiště. Na prostranství kolem návesního rybníka a na místním hřbitově byly rozmístěny lavičky k odpočinku občanů.
 • 1.10. 2014 byla zahájena výstavba Kanalizace Morašice – Skalice, a intenzifikace ČOV Hostěradice. Dne 19.3.2014 byla projednána a podepsána smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na tuto akci a Smlouva č. 12130891 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Podpis smlouvy v Praze dne 17.10.2014 a v Hostěradicích dne 3.11.2014.
 • Krajský pozemkový úřad pro JmK. Pobočka Znojmo vypsal nové výběrové řízení na Komplexní pozemkovou úpravu v k. ú. Skalice u Znojma. Smlouva byla podepsána s firmou GEOREAL spol. s.r.o. dne 16.10.2014. 
 • V dalším volebním období byla vybudována nová silnice včetně chodníků od tzv, dálnice ke hřbitovu a po té až k rybníku,včetně prostranství před OU, včetně kanalizace dešťovky.
 • Podařilo se z dotací vybudovat nové víceúčelové hřiště u školy.

Počasí

dnes, sobota 15. 6. 2024
déšť 24 °C 10 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 24/13 °C
pondělí 17. 6. oblačno 26/15 °C
úterý 18. 6. skoro jasno 27/15 °C

Svátek a výročí

Svátek má Vít