Obec Skalice
SKALICE

Historie MS Skalice - Míšovice


Myslivecké sdružení Skalice bylo samostatné až do konce loveckého roku , to je 31.3.1979 a rozloha honitby byla 886. ha. Počet stálých členů byl 26. Od loveckého roku 1979 – 1980 se myslivecké sdružení Skalice sloučilo s mysliveckým sdružením Míšovice a vzniklo nové myslivecké sdružení s názvem Myslivecké sdružení SKALICE – MÍŠOVICE, s rozlohou honitby 1.750 ha, 48 a, 97m2.

Výměra honebních pozemků v členění podle druhů kultur
( podle § 29, odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb.) Honební spolek SKALICE – MÍŠOVICE.

Celková výměra honitby – honebních pozemků 1 750 48 97
Výměra honebních pozemků ve vlastnictví členů 1 213 93 96
Výměra přičleněných honebních pozemků 536 55 01
Výměra honebních pozemků podle druhu a kultur

Přičleněné z důvodu
Druh kultury Ve vlastnictví členů souvislost hon. pozemků vyrovnání hranic Trstěnice vyrovnání hranic Džbánic Celkem
orná půda 11096792 4456621 4130 15282 15572825
vinice 232200 30800 0 263000
trvalé travní porosty 18067 24918 0 0 42985
lesní půda 632298 722833 23663 0 1378794
vodní plochy 575 20473 0 0 21048
ostatní plochy 159464 65324 0 1457 226245
Celkem 12139396 5320969 27793 16739 17504897

 

Dnes má naše sdružení 39 stálých členů, kteří se podílí v prvé řadě na práci pro zvelebení myslivosti, zajišťují dostatek krmiva, jak jadrného tak objemového pro zimní přikrmování zvěře, zabývají se intenzivním lovem škodné zvěře, zvláště pak lišek a tím přispívají k dobrému rozmnožování drobné zvěře ( zajíc, bažant ) a v neposlední řadě i zvěře spárkaté     ( srnčí ).